Reglement

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.  Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

 

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand het reglement: Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemer, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en de administratieve kracht. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

 

Afspraak afzeggen & betalingsvoorwaarden

De behandelingen die u bij de fysiotherapeut heeft gehad worden aan het eind van iedere maand bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wanneer u geen of een niet voldoende aanvullende verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de rekening op uw huisadres. U dient dan zelf zorg te dragen voor de betaling. De betalingsvoorwaarden die worden gehanteerd zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken welke niet of te laat (binnen 24 uur) geannuleerd worden, zullen wij bij u in rekening moeten brengen. De fysiotherapeut heeft tenslotte behandeltijd vrij gehouden.  De betaling voor de fysiotherapeutische diensten zien wij graag uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum op ons rekeningnummer bijgeschreven. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapiepraktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de rekening zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen dan ten laste van de cliënt.