Algemene Informatie

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen over een aantal praktische zaken in onze praktijk.

 

Bereikbaarheid

Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 038-3311350 of via het volgende e-mailadres: info@goedzorgfysiotherapie.nl. Op onze website www.goedzorgfysiotherapie.nl treft u de emailgegevens van ieder afzonderlijk teamlid.

 

Openingstijden

De openingstijden van de praktijk zijn:

Maandag, Dinsdag en Donderdag : 08.00 uur tot 21.00 uur

Woensdag en Vrijdag : 08.00 uur tot 18.00 uur

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel aangepast worden.

 

Wachtlijst

In de regel proberen wij direct een afspraak met u te maken. Wanneer dit niet lukt dan plaatsen wij u op de wachtlijst. We proberen aan te geven hoelang de wachttijd ongeveer is. Indien u een voorkeur heeft aangegeven voor een therapeut, bepaalde dagen en/of tijden dan zullen wij rekening houden met uw voorkeur, maar dit kan wel van invloed zijn op de wachttijd. De wachtlijst wordt op volgorde van binnenkomst afgewerkt, tenzij er een medische reden is waarvoor een snelle aanvang van de behandeling noodzakelijk is. Mochten uw klachten tussentijds opvallend veranderen dan is het raadzaam om even contact met ons op te nemen.

 

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

Wanneer u de praktijk bezoekt kunt u plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald.De fysiotherapeut vraagt u naar uw verzekeringsgegevens en uw identiteitsbewijs zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Wanneer u op verwijzing van uw huisarts of specialist komt verzoeken wij u het verwijsformulier mee te nemen. Na het opnemen van uw persoonsgegevens wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal te verwachten behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. Het is prettig om een eigen badhanddoek mee te nemen. Voor behandelingen in de oefenzaal is het wenselijk om sportkleding en sportschoenen te dragen.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief 

 

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding

wordt er met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren.

Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, daarnaast hebben zij zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

 

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

 

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

 

Klachten

De praktijk stelt hoge eisen aan haar fysiotherapeutische zorg en dienstverlening. Wanneer u rondloopt met een klacht, stellen wij het zeer op prijs wanneer u deze aan ons kenbaar maakt.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Informatie hierover treft u in het folderrek in de wachtruimte.

 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacyverklaring vastgelegd. De praktijk heeft op haar website een privacyverklaring gepubliceerd om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

 

Verzekering

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Een overzicht van deze verzekeraars kunt u aan onze informatiewand terug vinden.

Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dat wij alsnog een overeenkomst met de betreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak. We raden u uitdrukkelijk aan om vooraf te controleren of u verzekerd bent voor fysiotherapie en onder welke voorwaarden.

 

Betalingsvoorwaarden

De behandelingen die u bij de fysiotherapeut heeft gehad worden aan het eind van iedere maand bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wanneer u geen of een niet voldoende aanvullende verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de rekening op uw huisadres. U dient dan zelf zorg te dragen voor de betaling. De betalingsvoorwaarden die worden gehanteerd zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken welke niet of te laat (binnen 24 uur) geannuleerd worden, zullen wij bij u in rekening moeten brengen. De fysiotherapeut heeft tenslotte behandeltijd vrij gehouden.

De betaling voor de fysiotherapeutische diensten zien wij graag uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum op ons rekeningnummer bijgeschreven. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapiepraktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de rekening zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen dan ten laste van de cliënt.

 

Niet reanimeren

Wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

• De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)

• Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)

 

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Bijlage 1.4.1; patiënten informatiebrief 16-05-2018